خدایـآ میـشـه مسیـــر

سـَرنــِوشتــــو تغییـــر بدی ؟؟!

قـِــسمــتــــ آسفآلتــِش

دقیقا اُفتـاده تو دَهـــنِ  مآ

22589594585012026133.jpg