مرهمی میخواهم برای زخمهای بیشمارم‎
چیزی شبیه فراموشی‎
تاشاید درگذرروزگار
فراموش کنم ‎
جاهای باقیمانده برجانم‎
جای کدامین ناجوانمردی توست